UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KPR RAZEM

Na podstawie własnej uchwały i zgodnie ze statutem, Zarząd Stowarzyszenia KPR Razem zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KPR Razem. Zebranie to odbędzie się w sobotę 18 marca 2017 r. o godz. 18:00 na 1. piętrze w budynku „Cechu Rzemiosł Różnych” w Proszowicach przy ul. Kosynierów 16. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia KPR Razem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz porządku obrad. 

4. Przedstawienie przez przewodniczącego planowanego porządku obrad, zgłaszanie zmian do porządku obrad, głosowanie nad zmianami do porządku obrad;.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia KPR Razem. 

6. Przedstawienie przez przewodniczącego zarządu stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego z dotychczasowej działalności stowarzyszenia (sprawozdanie kadencyjne). 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KPR Razem. 

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KPR Razem.

10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia KPR Razem za okres sprawozdawczy.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia KPR Razem.

12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

13. Wybór Przewodniczącego Zarządu. 

14. Wybór składu Zarządu. 

15. Wybór składu Komisji Rewizyjnej.

16. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia KPR Razem.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia KPR Razem.

18. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

19. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

W ramach każdego z punktów zaprezentowanych zostanie uzasadnienie poszczególnych uchwał.

Ze względu na wagę omawianych spraw i konieczność podjęcia uchwał umożliwiających dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia KPR Razem proszę o niezawodne przybycie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia KPR Razem w przypadku braku kworum, po upływie 30 minut od planowanego rozpoczęcia obrad, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KPR Razem jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

                                                                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia KPR Razem - Rafał Chmiela