UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KPR RAZEM

Na podstawie własnej uchwały i zgodnie ze statutem, Zarząd Stowarzyszenia KPR Razem zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KPR Razem. Zebranie to odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 r. o godz. 19:00 w "sali stylowej" na 1. piętrze Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach przy ulicy Rynek 18, 32-100 Proszowice. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia KPR Razem.

 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz porządku obrad. 

4. Przedstawienie przez przewodniczącego planowanego porządku obrad, zgłaszanie zmian do porządku obrad, głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia KPR Razem. 

6. Przedstawienie przez przewodniczącego zarządu stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za rok 2017. 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KPR Razem za rok 2017.


8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KPR Razem za rok 2017. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia KPR Razem za rok 2017.

11. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia KPR Razem.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Cichego od uchwały zarządu stowarzyszenia (dotyczącej wykluczenia z listy członków "Stowarzyszenia KPR Razem") nr 8/2017 z dnia 28 czerwca 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Iwony Latowskiej od uchwały zarządu stowarzyszenia (dotyczącej wykluczenia z listy członków "Stowarzyszenia KPR Razem") nr 9/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku .

14. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

W ramach każdego z punktów zaprezentowanych zostanie uzasadnienie poszczególnych uchwał. Ze względu na wagę omawianych spraw i konieczność podjęcia uchwał umożliwiających dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia KPR Razem proszę o niezawodne przybycie. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia KPR Razem w przypadku braku kworum, po upływie 30 minut od planowanego rozpoczęcia obrad, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KPR Razem jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia KPR Razem

Rafał Chmiela